Meedenken over Schiphol

E8E6B0E4-F9B2-48BC-BD39-216CD2880200De nieuwe topman van Schiphol heeft onlangs in een interview met het Parool gezegd dat er grenzen zitten aan de groei van de luchthaven. Tegelijkertijd spelen er grote economische belangen.

Omwonenden mogen er ook iets van vinden. De Omgevingsraad Schiphol heeft besloten alle inwoners te betrekken bij een zogeheten consultatieronde over de ontwikkeling van de luchthaven na 2020. 

Dit is de link van het formulier waarin vragen aan omwonenden staan:

Consultatie toekomstontwikkeling Schiphol en omgeving

Een bont bos?

781D6FAD-B113-424E-BD30-89542EABD83FHet werk in het Oostrandpark begint te vorderen, zegt boswachter Lida Blok. Binnenkort worden de bomen aan de randen langs de paden ook gekapt. Een kale boel is het op sommige plekken, maar dat blijft niet zo. Op de plek van de zieke essen komt een gevarieerd bos met ondermeer lindes, eiken en zoete kers.

Lida wil ons er alles over vertellen tijdens een wandeling, aanstaande woensdag 7 november om 17 uur. Startpunt is het bruggetje op het Diadeempad. De route voert langs de bosvakken tussen de Sieradenbuurt en de Oostvaardersbuurt.

Op 14 november loopt de boswachter vanaf hetzelfde startpunt richting de Korenbeursstraat.

Ontwerpfase zorgwoningen van start

Wethouder Loes IJpma en Triade-bestuurder Afien Spreen hebben de reserveringsovereenkomst getekend voor de aankoop van bouwgrond in de Sieradenbuurt. Hiermee is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van een nieuw woonzorgterrein van Triade langs de Sieradenweg.

Triade wil voor zo’n 70 cliënten een woonzorgterrein te ontwikkelen. Het gaat om een woon- en werkvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking die nu op andere locaties in Almere wonen, of tijdelijk elders wonen in Flevoland maar hun netwerk in Almere hebben. Op 25 april van dit jaar hebben de buurtbewoners tijdens een informatieavond meer gehoord over de bouwplannen aan de Sieradenweg. Ze hebben korte filmpjes over de bewoners gezien, vragen gesteld en eerste ontwerptekeningen bekeken.

Een zorg van de buurt is de kruising van de Sieradenweg en de Diadeemstraat. Hier steken ‘s ochtends veel scholieren de weg over. Met extra verkeer naar het zorgcomplex zouden hier gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan. Het bewonersplatform stelde die avond voor om het fietspad te verplaatsen naar de overkant van de straat. De gemeente en Triade hebben gezegd dit in het ontwerp mee te zullen nemen.

Met de ondertekening van de reserveringsbijeenkomst is Triade tot overeenstemming gekomen om de grond aan de Sieradenweg van de gemeente Almere te kopen en kan de ontwerpfase gaan starten. Zodra er een eerste ontwerp is dan zal de gemeente dit met de buurtbewoners delen en ook de onderwerpen uit de bewonersbijeenkomst verder bespreken.

De kap is nog niet klaar

142251DC-5FB0-464A-B49B-2F02ED41C6D0

De afgelopen week is de kapmachine ingezet tussen de Sieradenbuurt en de Buitenring. Vooral in het midden zijn bomen weggehaald. Het aanzicht is daardoor tot nog toe redelijk in tact gebleven. Deze werkzaamheden zijn volgens Staatsbosbeheer erg voorspoedig gegaan, waardoor de machine begin volgende week weer verder kan naar de volgende locatie, rondom het Luierpark.

De randbomen die de machine heeft laten staan worden zo snel mogelijk verwijderd door een mobiele kraan en door handmatig te zagen. De kraan kan veel meer controle uitoefenen op de valrichting van de boom, omdat hij de boom hoog kan vastpakken. 

Een aantal bomen met roofvogelnesten of boomholtes is blijven staan, omdat Staatsbosbeheer deze bomen het liefst wil sparen. Nader onderzoek was nodig om vast te stellen hoe groot de natuurschade is bij kap en hoe groot het risico is dat de omvallende boom letsel of schade kan veroorzaken. In overleg met de provincie is besloten om een aantal bomen alsnog te vellen, vanwege het hoge risico op omvallen. Het ging in bij deze bomen om oude, onbruikbare nesten en nesten die naar alle waarschijnlijkheid niet van roofvogels waren. Vogels die in het voorjaar hun oude nest niet terug vinden, maken van nature een nieuw nest.

Triade koopt grond: zorgwoningen komen er

Het plan voor zorgwoningen voor licht verstandelijk beperkte mensen langs de Sieradenweg gaat door. Dat staat in onderstaande brief die Triade aan het bewonersplatform heeft gestuurd.

Beste buurtbewoners van de Sieradenweg,

Op 25 april hebben wij tijdens een informatieavond jullie geïnformeerd over de bouwplannen van Triade aan de Sieradenweg. Graag brengen wij jullie op de hoogte van de eerste stap in de aankoop van de grond aan de Sieradenweg. Wij zijn met de gemeente tot overeenstemming gekomen dat Triade de grond aan de Sieradenweg  mag kopen. Onze bestuurder Afien Spreen zal de reserveringsovereenkomst volgende week woensdag samen met de wethouder ondertekenen.

Vervolgens zal Triade het Programma van Eisen formaliseren en de ontwerpfase opstarten. Dit zal zeker enige maanden in beslag gaan nemen.

Tijdens de informatieavond zijn er meerdere onderwerpen aangedragen die wij in het ontwerp mee zullen nemen. Het gaat dan met name om de toename van het verkeer en de verkeersontsluiting, de veiligheid van de fietsers, de aansluiting van het bouwplan op het omliggend terrein en de bereikbaarheid van Triade voor omwonenden tijdens de bouw maar vooral als het gebouw in gebruik is. Wij zullen deze onderwerpen, samen met de gemeente, meenemen in de ontwerpfase.

Zodra er zicht is op een eerste ontwerp dan zullen wij en de gemeente dit met jullie delen en ook de onderwerpen uit de bewonersavond verder met jullie bespreken.

Ter aanvulling: In de krant Almere Deze Week, is er per abuis een artikel verschenen dat Triade zorgwoningen gaat realiseren in de Stripheldenbuurt. Dit moet natuurlijk de Sieradenbuurt zijn. In de krant van volgende week wordt dit gerectificeerd.

Mochten er nog aanvullende vragen zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Miranda Juckers

Regiomanager Triade

E: mjuckers@triade-flevoland.nl

 

Kom je ook naar Burendag?

imageZondag 23 september doet de Sieradenbuurt mee aan Burendag. Net als vorig jaar staat er langs de Sieradenweg een groot springkussen en is er thee, koffie en taart. We hopen dat je er bij kunt zijn, ergens tussen 13-16 uur! En dat we net zulk mooi weer hebben als vorig jaar ☀️

De essenkap is gestart

In het omcirkelde stuk bos zijn de eerste zieke essen gekapt

In het omcirkelde stuk bos zijn de eerste zieke essen gekapt

De eerste zieke essen zijn omgezaagd, in het gebied ten noorden van de Sieradenbuurt en de Oostvaardersbuurt. Ga vooral niet kijken in het met linten afgezette gebied waarschuwt Lisa Blok van Staatsbosbeheer. “Het is te gevaarlijk. De kraanmachine heeft veel dode hoeken en de vallende bomen kunnen wel dertig meter hoog zijn.”

Ook de komende week is de machine op rupsbanden nog in dit perceel te vinden. De werkzaamheden zijn tussen 7 en 19 uur. Niet alleen veel essen gaan om. Ook van sommige vlierbessenstruiken is een stuk afgezaagd zodat ze komend jaar sneller uitlopen.

Eén es is wat hoger afgezaagd. In deze es zitten door een specht gemaakte gaten. Omdat de vogels nog terug kunnen keren naar deze boom en omdat kauwen en holenduiven er ook graag in zitten is voor deze oplossing gekozen (zie foto).

De es met de spechtgaten

De es met de spechtgaten (foto: Staatsbosbeheer)

Wie meer wil weten of vragen heeft over de kap kan mailen naar l.blok@staatsbosbeheer.nl

Binnenkort begint de bomenkap

IMG_8851

Met een zogenaamde Prosilva, een rupsvoertuig van Staatsbosbeheer, gaan binnenkort de zieke essen tegen de vlakte. De bomen hebben een agressieve schimmelziekte. Omdat ze zomaar om kunnen vallen moeten ze gekapt worden. Dat gaat nu snel gebeuren. Staatsbosbeheer denkt aan eind augustus, begin september.

Kleine strook bomen blijft staan

Tussen de Sieradenbuurt en de Oostvaardersbuurt blijft een kleine strook zieke bomen overeind. Bewoners van beide buurten kijken straks dus niet bij elkaar naar binnen. Langs de paden komt een mix van nieuwe bomen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van gesprekken tussen Staatsbosbeheer en het bewonersplatform van de Sieradenbuurt.

De landelijke essentaksterfte heeft dus ook grote gevolgen voor onze buurten. Flevoland heeft destijds veel essen geplant, omdat het snelle groeiers waren. Maar nu is 95% van deze bomen ziek en is het onverantwoord om ze te laten staan. Daarom gaat Staatsbosbeheer rigoureus kappen.

Wat krijgen we er voor terug?

Tussen de Sieradenbuurt en de Oostvaardersbuurt zou het een kale boel worden, omdat vrijwel alle bomen daar ziek zijn. Toch is besloten om een kleine middenstrook met bomen te laten staan. Die worden teruggegeven aan de natuur zoals dat heet. Vallen ze om, dan blijven ze liggen en rotten ze langzaam weg. Op de braakliggende grond eromheen komt nieuwe aanplant. Het gaat om de grond tot circa 25 meter van de paden. Komend plantseizoen zal Staatsbosbeheer handmatig een hele variatie aan boomsoorten gaan planten. Denk aan eiken, beuken, iepen, berken, linden en zoete kers.

Wie door het bos loopt kan het flink horen kraken

Wie door het bos loopt kan het flink horen kraken

Aan de noordkant van de Sieradenbuurt staan vrijwel geen essen en gaat Staatsbosbeheer niet kappen. Langs de Buitenring zal het wel zichtbaar kaler worden. Direct na de kap van de zieke exemplaren zal Staatsbosbeheer daar vier meter hoge populieren planten. Daarachter komt zogeheten gevarieerde bosaanplant, meerdere soorten bomen. Achter die bosaanplant, aan de rand van de Sieradenbuurt, komen struiken.

We blijven op de hoogte 

Staatsbosbeheer houdt het bewonersplatform op de hoogte over de planning van de werkzaamheden en zal de bewoners van de Sieradenbuurt en Oostvaardersbuurt ook zelf informeren over de kap en herplant.

Wie nu vast meer wil weten kan contact opnemen met Lida Blok van Staatsbosbeheer op telefoonnummer 036-5229909 of l.blok@staatsbosbeheer.nl

AED uit Medaillonstraat te koop

In de Medaillonstraat hangt een AED, een apparaat waarmee je iemands hart weer aan de praat kunt krijgen. Deze AED is destijds aangeschaft door de bewoners. De nieuwe bewoners van het huis waaraan de AED hangt willen het apparaat kwijt omdat ze te weinig ruimte overhouden op hun parkeerplaats. Niemand van de andere bewoners wil de AED aan zijn huis hebben. De straat hoopt het goed onderhouden apparaat te kunnen verkopen. Vandaar deze oproep: zijn er andere straten/bewoners in de wijk die interesse hebben in aankoop van deze AED, die 3 jaar oud is? Wie interesse heeft kan mailen naar info@sieradenbuurt.nl